Input:

Zostaviť výročnú správu za rok 2020

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Zostaviť výročnú správu za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 20 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (s výnimkou účtovných jednotiek uvedených v § 17a ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi) zároveň povinnosť vytvoriť aj výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť tiež overený audítorom. Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený do jedného roka odo dňa skončenia účtovného obdobia.

Výročná správa v zmysle zákona o účtovníctve obsahuje kompletnú účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ktorou bol overený súlad účtovnej závierky s výročnou správou.

Nezabudnite:

Opatrenie MF SR č. 15464/2013-74 o účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek (novelizované 24. septembra 2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky. Ucelená účtovná závierka v prílohe 1 opatrenia má jedinú titulnú stranu (Úč MÚJ) a ďalej tri známe časti – Súvaha (Úč MÚJ 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) a Poznámky (Úč MÚJ 3-01). Hlavným prínosom administratívneho zjednodušenia je zúženie rozsahu účtovnej závierky (§ 1 ods. 2).

Ministerstvo financií SR prijalo 3. decembra 2014 s účinnosťou od 1. 1. 2015 dve opatrenia:

  • opatrenie MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. (slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“.) Ucelená účtovná závierka v prílohe 1 opatrenia má jedinú titulnú stranu (Úč POD) a ďalej tri známe časti – Súvaha (Úč POD 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) a Poznámky (Úč PODV 3-01). Súvaha a Výkaz ziskov a strát sa vykazujú v celých eurách a Poznámky v celých eurách alebo v eurocentoch,

  • opatrenie MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. (slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“.) Ucelená účtovná závierka v prílohe 1 opatrenia má jedinú titulnú stranu (Úč POD) a ďalej tri známe časti – Súvaha (Úč POD 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) a Poznámky (Úč PODV 3-01). Súvaha a Výkaz ziskov a strát sa vykazujú v celých eurách a Poznámky v celých eurách alebo v eurocentoch. Súčasťou poznámok je aj prehľad peňažných tokov (cashflow).

Okrem uvedených dokumentov, t. j. kompletnej účtovnej závierky a správy audítora, musí výročná správa v zmysle § 20 ods. 1 cit. zákona obsahovať aj informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,

c)predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,

d)nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,

e) nadobúdaní vlastných akcií 27a), dočasných listov, obchodných


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: