Input:

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2.1 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Aj napriek tomu, že účtovné jednotky sú povinné zostaviť jeden dokument s názvom Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a tento predložiť miestne príslušnému správcovi dane, je potrebné s kategóriami Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch naďalej pracovať. Je to z toho dôvodu, že novelou príslušného opatrenia došlo iba k ich zlúčeniu do jedného dokumentu s jedným krycím listom, a nie k zmene ich podstaty či spôsobu vypĺňania. Z tohto dôvodu budeme s nimi pracovať aj v ďalšom texte ako so samostatnými kategóriami.

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali, podľa druhového členia v zmysle § 4 ods. 6 postupov účtovania v znení neskorších predpisov.

V stĺpci 1 uvedie účtovná jednotka všetky príjmy dosiahnuté počas účtovného obdobia a v rovnakom členení, ako je uvedené v peňažnom denníku. Platí tu všeobecné pravidlo a to, že príjmy celkom sa musia rovnať príjmom uvedeným v peňažnom denníku v stĺpci Príjmy zahrnované do základu dane – celkom.

V stĺpci 2 sa naopak uvádzajú všetky výdavky, ktoré v účtovnej jednotke v priebehu roka vznikli v členení podľa peňažného denníka. Pričom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: