Input:

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020

2.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Podľa § 35 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje nielen rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ale aj rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky a od 1. 1. 2012 (s účinnosťou od 1. 1. 2014) to upravuje aj register účtovných závierok.

V zmysle § 7 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov je „účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“ Za účtovnú závierku, ktorá poskytuje verný a zároveň aj pravdivý obraz, možno považovať tú, ktorej obsah zodpovedá skutočnosti a je v súlade so zákonom stanovenými účtovnými zásadami a metódami. Aby účtovná závierka splnila uvedené dve podmienky, je dôležité, aby aj samotné vedenie účtovníctva počas roka, z ktorého pri jej zostavovaní účtovná jednotka vychádza, bolo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov (§ 8 zákona o účtovníctve).

1. Správnosť účtovníctva

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne v tom prípade, ak je pri jeho vedení dodržaná nielen litera zákona o účtovníctve, ale aj ustanovenia všetkých nadväzujúcich osobitných predpisov, najmä postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo.

2. Úplnosť účtovníctva

Účtovníctvo účtovnej jednotky možno považovať za úplné v tom prípade, ak účtovná jednotka v danom účtovnom období zaúčtovala všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu, resp. konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu podľa § 20 cit. zákona, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje podľa § 23d cit. zákona, uložila dokumenty podľa § 23a cit. zákona do registra účtovných závierok a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy. V prípade účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je dôležité zdôrazniť zásadu aktuálnosti, t. j., zásadu účtovania účtovných prípadov do toho účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, je účtovná jednotka povinná tieto prípady zaúčtovať a vykázať v období ich zistenia. Inak povedané, o nákladoch a výnosoch účtujeme vždy pri ich vzniku, bez ohľadu na deň ich úhrady, resp. inkasa. A naopak, o príjmoch a výdavkoch účtujeme vždy v tom účtovnom období, v ktorom došlo k ich úhrade resp. inkasu.

3. Preukázateľnosť účtovníctva

Podmienku preukázateľnosti účtovná jednotka splní vtedy, ak sú všetky jej účtovné záznamy preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. To, kedy možno účtovný záznam považovať za preukázateľný, je definované v § 32 cit. zákona, pričom v jeho zmysle sa za preukázateľný účtovný záznam považuje len účtovný záznam:

a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,

b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov,

c) prenesený spôsobom podľa § 33, t. j., ak účtovná jednotka prenášala účtovný záznam mimo účtovnej jednotky prostredníctvom informačného systému, musí ho zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, zneužitiu a pod.

Ďalej je dôležité, aby bol každý účtovný záznam v účtovnej jednotke doložený príslušným účtovným dokladom, preukazujúcim vznik a najmä oprávnenosť účtovania o danej účtovnej operácii. Tiež je dôležité, aby si účtovná jednotka pred samotným zaúčtovaním skontrolovala súlad náležitostí účtovného dokladu s náležitosťami uvedenými v § 10 zákona o účtovníctve, resp. v prípade faktúry s § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších účinkov.

4. Zrozumiteľnosť účtovníctva

Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak je vedené v štátnom jazyku, pričom umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach, spoľahlivo a jednoznačne určiť nielen obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady, ale aj obsah samotných účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov výslovne nezakazuje účtovnej jednotke účtovať o dokladoch vyhotovených v inom ako slovenskom jazyku, ale prikazuje účtovnej jednotke zabezpečiť ich zrozumiteľnosť. Tento problém vyvstáva najmä v súvislosti s predkladaním takýchto záznamov – dokladov správcovi dane, pričom zdôrazňujeme, že v zmysle § 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa v daňovom konaní používa len štátny jazyk a písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu dane predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Preto je výhodné na túto skutočnosť dbať už pri samotnom účtovaní takýchto dokladov.

5. Zabezpečenie trvalosti účtovných záznamov

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť trvalosť svojich účtovných záznamov, a to po celú dobu spracovania a úschovy – archivácie.

Účtovná jednotka je v zmysle § 35 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinná uchovávať svoje účtovné záznamy takto:

a) účtovnú závierku, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, výročnú správu počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

b) účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, číselných znakov a použitých skratiek a symbolov, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, ako aj účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie, týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva po dobu 10 rokov, nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

c) účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2) počas 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,

d) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 alebo § 22, je povinná uchovávať správu audítora po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overovanie audítorom týka.

Vedenie účtovníctva je ďalej upravené opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Od 1. 1. 2015 nadobúdajú účinnosť nové právne pramene pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky:

Opatrenie MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, vydané dňa 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“). Novela je vydaná z dôvodu prevzatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ. Podľa § 2 ods. 7 zákona o účtovníctve je malá účtovná jednotka taká, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto troch veľkostných podmienok – netto aktíva presiahli sumu 350 000 eur ale nepresiahli sumu 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 10 a nepresiahol 50. Opatrenie MF SR č. MF/14774/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. V tomto opatrení sa dopĺňa § 5 ods. 2 „Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie” a v prílohe 1 čl. IV sa za odsek 4 dopĺňa odsek 5, ktorý znie:

„(5) K vlastnému imaniu sa uvádza informácia, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a ObZ Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.”

Opatrenie MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), vydané dňa 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“.) Novela je vydaná z dôvodu prevzatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ. Podľa § 2 ods. 8 ZoÚ zákona o účtovníctve je veľká účtovná jednotka taká, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto troch veľkostných podmienok – netto aktíva presiahli sumu 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50. Opatrenie sa vzťahuje na – subjekty verejného záujmu, okrem výnimiek, ktorými sú napríklad banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku v zmysle § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve podľa IFRS. Opatrenie sa vzťahuje aj na štátny podnik (§ 1 ods. 1). Opatrenie MF SR č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Vyššie uvedeným opatrením boli ustanovené nasledovné zmeny:

  • v § 5 ods. 2 sa spresňuje a dopĺňa definícia spriaznenej osoby;

  • § 5 sa dopĺňa o odsek 5, podľa ktorého sa pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii, v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: