Input:

Dodatočné daňové priznanie

12.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Dodatočné daňové priznanie

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je povinný tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca po zistení týchto skutočností (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní).

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako dodatočné. Daňovník zároveň vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie.

Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v Oddiele „Rozdiely z dodatočného daňového priznania“.

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v prípade:

  • dodatočné daňové priznanie typu B je povinný podať daňovník, ak podal daňové priznanie typu A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov (t. j., že nemal podať daňové priznanie typu A),

  • ak osobe (zákonný zástupca, právny nástupca alebo zástupca), ktorá podávala za zomrelého daňovníka daňové priznanie, budú po podaní tohto daňového priznania vyplatené príjmy zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade nevyrubí sankciu v zmysle daňového poriadku,

  • ak bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, správca dane nevyrubí sankciu podľa daňového poriadku.

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak:

  • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,

  • nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný,

  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie,

  • daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Daňovník je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie:

  • ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom. Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, správca dane nevyrubí sankciu podľa daňového poriadku. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: