Input:

289/2008 Z.z., Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 21.7.2020

289/2008 Z.z.
ZÁKON
z 18. júna 2008
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,
b) postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ”); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne.2)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) elektronickou registračnou pokladnicou
1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
b) prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,
c) vstavaným registračným programom program riadiaci evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,
d) vlastným registračným programom program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni,
e) fiskálnou pamäťou technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
f) fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
g) komunikačným modulom technické zariadenie umožňujúce prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou slúžiacich na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: