Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 16,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.5.2021
1 EUR1,21 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,55 PLN (+0,01)
1 EUR25,58 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Rámcová účtová osnova

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

 • 01 - Dlhodobý nehmotný majetok
 • 012 - Aktivované náklady na vývoj
 • 013 - Softvér
 • 014 - Oceniteľné práva
 • 015 - Goodwill
 • 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný
 • 021 - Stavby
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov
 • 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný
 • 031 - Pozemky
 • 032 - Umelecké diela a zbierky
 • 04 - Obstaranie dlhodobého majetku
 • 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 • 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 • 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku
 • 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
 • 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
 • 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 • 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
 • 06 - Dlhodobý finančný majetok
 • 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
 • 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 • 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
 • 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
 • 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
 • 067 - Ostatné pôžičky
 • 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok
 • 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
 • 071 - Oprávky k zriaďovacím nákladom
 • 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
 • 073 - Oprávky k softvéru
 • 074 - Oprávky k oceniteľným právam
 • 075 - Oprávky ku goodwillu
 • 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
 • 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
 • 081 - Oprávky k stavbám
 • 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
 • 085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
 • 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
 • 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
 • 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku
 • 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
 • 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
 • 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
 • 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
 • 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
 • 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
 • 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku
 • 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 - Zásoby

 • 11 - Materiál
 • 111 - Obstaranie materiálu
 • 112 - Materiál na sklade
 • 119 - Materiál na ceste
 • 12 - Zásoby vlastnej výroby
 • 121 - Nedokončená výroba
 • 122 - Polotovary vlastnej výroby
 • 123 - Výrobky
 • 124 - Zvieratá
 • 13 - Tovar
 • 131 - Obstaranie tovaru
 • 132 - Tovar na sklade a v predajniach
 • 133 - Nehnuteľnosť na predaj
 • 139 - Tovar na ceste
 • 19 - Opravné položky k zásobám
 • 191 - Opravné položky k materiálu
 • 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe
 • 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
 • 194 - Opravné položky k výrobkom
 • 195 - Opravné položky k zvieratám
 • 196 - Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

 • 21 - Peniaze
 • 211 - Pokladnica
 • 213 - Ceniny
 • 22 - Účty v bankách
 • 221 - Bankové účty
 • 23 - Bežné bankové úvery
 • 231 - Krátkodobé bankové úvery
 • 232 - Eskontné úvery
 • 24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci
 • 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy
 • 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
 • 25 - Krátkodobý finančný majetok
 • 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie
 • 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
 • 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie
 • 255 - Vlastné dlhopisy
 • 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
 • 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere
 • 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku
 • 26 - Prevody medzi finančnými účtami
 • 261 - Peniaze na ceste
 • 29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
 • 291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

 • 31 - Pohľadávky
 • 311 - Odberatelia
 • 312 - Zmenky na inkaso
 • 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere
 • 314 - Poskytnuté preddavky
 • 315 - Ostatné pohľadávky
 • 316 - Čistá hodnota zákazky
 • 32 - Záväzky
 • 321 - Dodávatelia
 • 322 - Zmenky na úhradu
 • 323 - Krátkodobé rezervy
 • 324 - Prijaté preddavky
 • 325 - Ostatné záväzky
 • 326 - Nevyfakturované dodávky
 • 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
 • 331 - Zamestnanci
 • 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom
 • 335 - Pohľadávky voči zamestnancom
 • 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
 • 34 - Zúčtovanie daní a dotácií
 • 341 - Daň z príjmov
 • 342 - Ostatné priame dane
 • 343 - Daň z pridanej hodnoty
 • 345 - Ostatné dane a poplatky
 • 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu
 • 347 - Ostatné dotácie
 • 35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
 • 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
 • 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
 • 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
 • 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
 • 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia
 • 36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu
 • 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku
 • 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
 • 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
 • 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
 • 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
 • 368 - Záväzky voči účastníkom združenia
 • 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky
 • 371 - Pohľadávky z predaja podniku
 • 372 - Záväzky z kúpy podniku
 • 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
 • 374 - Pohľadávky z nájmu
 • 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov
 • 376 - Nakúpené opcie
 • 377 - Predané opcie
 • 378 - Iné pohľadávky
 • 379 - Iné záväzky
 • 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • 381 - Náklady budúcich období
 • 382 - Komplexné náklady budúcich období
 • 383 - Výdavky budúcich období
 • 384 - Výnosy budúcich období
 • 385 - Príjmy budúcich období
 • 39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
 • 391 - Opravné položky k pohľadávkam
 • 395 - Vnútorné zúčtovanie
 • 398 - Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

 • 41 - Základné imanie a kapitálové fondy
 • 411 - Základné imanie
 • 412 - Emisné ážio
 • 413 - Ostatné kapitálové fondy
 • 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
 • 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
 • 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 • 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
 • 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
 • 419 - Zmeny základného imania
 • 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
 • 421 - Zákonný rezervný fond
 • 422 - Nedeliteľný fond
 • 423 - Štatutárne fondy
 • 427 - Ostatné fondy
 • 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
 • 429 - Neuhradená strata minulých rokov
 • 43 - Výsledok hospodárenia
 • 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
 • 45 - Rezervy
 • 451 - Rezervy zákonné
 • 459 - Ostatné rezervy
 • 46 - Bankové úvery
 • 461 - Bankové úvery
 • 47 - Dlhodobé záväzky
 • 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
 • 472 - Záväzky zo sociálneho fondu
 • 473 - Vydané dlhopisy
 • 474 - Záväzky z nájmu
 • 475 - Dlhodobé prijaté preddavky
 • 476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
 • 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu
 • 479 - Ostatné dlhodobé záväzky
 • 48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
 • 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
 • 49 - Fyzická osoba - podnikateľ
 • 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Účtová trieda 5 - Náklady

 • 50 - Spotrebované nákupy
 • 501 - Spotreba materiálu
 • 502 - Spotreba energie
 • 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 • 504 - Predaný tovar
 • 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
 • 507 - Predaná nehnuteľnosť
 • 51 - Služby
 • 511 - Opravy a udržiavanie
 • 512 - Cestovné
 • 513 - Náklady na reprezentáciu
 • 518 - Ostatné služby
 • 52 - Osobné náklady
 • 521 - Mzdové náklady
 • 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
 • 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
 • 524 - Zákonné sociálne poistenie
 • 525 - Ostatné sociálne poistenie
 • 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa
 • 527 - Zákonné sociálne náklady
 • 528 - Ostatné sociálne náklady
 • 53 - Dane a poplatky
 • 531 - Daň z motorových vozidiel
 • 532 - Daň z nehnuteľnosti
 • 538 - Ostatné dane a poplatky
 • 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
 • 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • 542 - Predaný materiál
 • 543 - Dary
 • 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • 546 - Odpis pohľadávky
 • 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
 • 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
 • 549 - Manká a škody
 • 55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
 • 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
 • 555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 • 557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 • 56 - Finančné náklady
 • 561 - Predané cenné papiere a podiely
 • 562 - Úroky
 • 563 - Kurzové straty
 • 564 - Náklady na precenenie cenných papierov
 • 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
 • 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
 • 567 - Náklady na derivátové operácie
 • 568 - Ostatné finančné náklady
 • 569 - Manká a škody na finančnom majetku
 • 58 - Mimoriadne náklady
 • 582 - Škody
 • 588 - Ostatné mimoriadne náklady
 • 59 - Dane z príjmov a prevodové účty
 • 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
 • 592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
 • 593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 • 594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 • 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov
 • 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
 • 597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť
 • 598 - Prevod finančných nákladov

Účtová trieda 6 - Výnosy

 • 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
 • 601 - Tržby za vlastné výrobky
 • 602 - Tržby z predaja služieb
 • 604 - Tržby za tovar
 • 606 - Výnosy zo zákazky
 • 607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
 • 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
 • 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby
 • 612 - Zmena stavu polotovarov
 • 613 - Zmena stavu výrobkov
 • 614 - Zmena stavu zvierat
 • 62 - Aktivácia
 • 621 - Aktivácia materiálu a tovaru
 • 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
 • 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
 • 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
 • 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti
 • 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • 642 - Tržby z predaja materiálu
 • 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
 • 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
 • 65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
 • 655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 • 657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 • 66 - Finančné výnosy
 • 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
 • 662 - Úroky
 • 663 - Kurzové zisky
 • 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
 • 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
 • 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
 • 667 - Výnosy z derivátových operácií
 • 668 - Ostatné finančné výnosy
 • 68 - Mimoriadne výnosy
 • 682 - Náhrady škôd
 • 688 - Ostatné mimoriadne výnosy
 • 69 - Prevodové účty
 • 697 - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
 • 698 - Prevod finančných výnosov

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty

 • 70 - Súvahové uzávierkové účty
 • 701 - Začiatočný účet súvahový
 • 702 - Konečný účet súvahový
 • 71 - Výsledkový uzávierkový účet
 • 710 - Účet ziskov a strát
 • 711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov
 • 75 až 79 - Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: